βυνοποίηση

Top Posts

∆ιασταυρώσεις ποικιλιών βυνοποιήσιµου κριθαριού «Τρέχει» το Ινστιτούτο Σιτηρών του ΕΛΓΟ ∆ΗΜΗΤΡΑ

Πρόγραµµα διασταυρώσεων των καλύτερων εµπορικά ποικιλιών που κυκλοφορούν στην αγορά, µε στόχο τη δηµιουργία νέων ελληνικών ποικιλιών βυνοποιήσιµου κριθαριού για τις ανάγκες της βιοµηχανίας ζυθοποίησης, έχει σε εξέλιξη το Εργαστήριο Σιτηρών του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων του ΕΛΓΟ-∆ΗΜΗΤΡΑ.