Νέα αρχή για την παραγωγή μπύρας στην Ελλάδα με την αναθεώρηση της νομοθεσίας

Κοινοποίηση:

του Γιάννη Πανάγου

Σχεδόν εκατό χρόνια µετά, αυτές τις µέρες, η Ευρωπαϊκή Ένωση κρίνει την τύχη νοµοσχεδίου που κατέθεσε η Ελλάδα και αφορά στην αναθεώρηση του Βασιλικού ∆ιατάγµατος του 1922 για την παραγωγή της µπύρας στην Ελλάδα. Ήδη το σχετικό Σχέδιο Νόµου που έχει οριστικοποιηθεί από ελληνικής πλευράς, µετά από διαβούλευση τριών µηνών, έχει τεθεί υπό την κρίση της Ε.Ε. Εφόσον λοιπόν δεν υπάρξουν σχόλια, παρατηρήσεις ή ενστάσεις, το σχετικό νοµοθέτηµα θα τεθεί προς ψήφιση µε σκοπό την αλλαγή της υφιστάµενης νοµοθεσίας στον κλάδο της µπύρας στη χώρα µας.

Ξεφυλλίστε και κατεβάστε σε υψηλή ανάλυση το τεύχος 15 του Beer & Brunch

Σύµφωνα µε τα όσα αναφέρει ο πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Ζυθοποιών, Σοφοκλής Παναγιώτου, οι νεότερες αυτές εξελίξεις και η αναθεώρηση της νοµοθεσίας θα ανοίξουν το δρόµο για την παραγωγή µπύρας και µε φρούτα ή µε άλλα συστατικά, κάτι που έως τώρα δεν επιτρεπόταν, όπως συνέβη και µε την περίπτωση της παραγωγής µηλίτη παλαιότερα.

Η αναθεώρηση της νομοθεσίας θα ανοίξει το δρόμο για την παραγωγή μπύρας και με φρούτα ή με άλλα συστατικά

«Η ψήφιση του εν λόγω νοµοσχεδίου θα σηµάνει την κατάργηση του Βασιλικού ∆ιατάγµατος του 1922 και όλων των διαταγµάτων που το ακολούθησαν, µέσα από τα όσα ορίζει το σχετικό κείµενο-πλαίσιο που αναλύεται σε 18 σελίδες. Το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο θα περιορίσει τις γραφειοκρατικές διαδικασίες κατά τον υπολογισµό των φυρών κατά την παραγωγή της µπύρας, τον τρόπο που θα γίνονται οι δηλώσεις στο χηµείο και θα εισάγει ένα πιο ευέλικτο και σύγχρονο πλαίσιο προσαρµοσµένο στις σηµερινές συνθήκες της αγοράς», επισηµαίνει σχετικά ο κ. Παναγιώτου. «Πέρασαν έξι  χρόνια για να καταρτιστεί το επίµαχο σχέδιο Νόµου µε την Ένωση να είναι εκείνη που ανακίνησε το ζήτηµα, ζητώντας µετ’ επιτάσεως την αναθεώρηση του πεπαλαιωµένου νοµοθετικού καθεστώτος» σηµειώνει ο ίδιος.

Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο μεταξύ άλλων θα περιορίσει τις γραφειοκρατικές διαδικασίες κατά τον υπολογισμό των φυρών κατά την παραγωγή της μπύρας, τον τρόπο που θα γίνονται οι δηλώσεις στο χημείο και θα εισάγει ένα πιο ευέλικτο και σύγχρονο πλαίσιο.

Απόσπασµατα από το Προσχέδιο Νόµου µε τίτλο  «Ζύθος και ποτά µε βάση τον ζύθο»

Άρθρο 3 Ορισµοί

«Για τους σκοπούς του παρόντος ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί:

  1. α) «Ζύθος» (ή «µπύρα») είναι το ποτό µε αλκοόλη που λαµβάνεται από αλκοολική ζύµωση ζυθογλεύκους, που προέρχεται από αµυλούχες και σακχαρούχες πρώτες ύλες εκ των οποίων τουλάχιστον το 60% κατά βάρος είναι βύνη δηµητριακών, µε τη χρήση ζυµών ζυθοποίησης, λυκίσκο, έστω και σε τροποποιηµένη µορφή και νερό, και η αλκοόλη που περιέχεται σε αυτό προέρχεται αποκλειστικά από την αλκοολική ζύµωση των πρώτων υλών που χρησιµοποιήθηκαν για την παρασκευή του. Ο ζύθος έχει τουλάχιστον 7 βαθµούς Plato κατ’ όγκο. Κατά την παραγωγή του τελικού προϊόντος µπορεί να γίνεται και διαδικασία επαναζύµωσης. δ) «Αρωµατισµένος ζύθος» είναι ο ζύθος που σε οποιοδήποτε στάδιο της παραγωγής αυτού έχει υποστεί αρωµατισµό µε αρωµατικές ύλες κατά την έννοια του άρθρου 3 του κανονισµού (ΕΚ) 1334/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης ∆εκεµβρίου 2008 «για αρωµατικές ύλες και ορισµένα συστατικά τροφίµων µε αρωµατικές ιδιότητες που χρησιµοποιούνται εντός και επί των τροφίµων και για την τροποποίηση του Kανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1601/91 του Συµβουλίου, του Kανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2232/96, του Kανονισµού (ΕΚ) αριθ. 110/2008 και της Oδηγίας 2000/13/ΕΚ» (L 354). Κατ’ αντιστοιχία ορίζονται τa αρωµατισµένα προϊόντα των περ. β’ και γ’ µε χαµηλή περιεκτικότητα σε αλκοόλη ή χωρίς αλκοόλη.[…]
  2. «Ποτά µε βάση τον ζύθο» είναι τα προϊόντα της παρ.1 στα οποία έχουν προστεθεί άλλες βρώσιµες ύλες, εκτός των προβλεπόµενων (στα οριζόµενα ποσοστά) στο άρθρο 4 του παρόντος, της αιθυλικής αλκοόλης και των ποτών µε αλκοόλη κατά την έννοια του άρθρου 144 του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών [Α.Υ.Ο. 1100/87 (Β’ 788)], µε την επιφύλαξη του Kανονισµού (ΕΕ) 2015/2283 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 25ης Νοεµβρίου 2015, «σχετικά µε τα νέα τρόφιµα, την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 258/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1852/2001 της Επιτροπής» (L 327). [….]

 

Άρθρο 4 Πρώτες ύλες – Πρόσθετα, Ένζυµα και Αρωµατικές ύλες

Α. Πρώτες ύλες Οι πρώτες ύλες που επιτρέπονται για την παραγωγή των προϊόντων της παρ.1 του άρθρου 3 είναι οι εξής: α) βύνη κριθής ή άλλων δηµητριακών, β) αµυλούχες ύλες ή εκχυλίσµατα αυτών, γ) σακχαρούχες ύλες, όπως ορίζονται στα άρθρα 64, 65 και 66 του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών [Α.Υ.Ο. 1100/87 (Β’ 788)], ως και µέλι όπως ορίζεται στο άρθρο 67 του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών [Α.Υ.Ο. 1100/87 (Β’ 788)], δ) άνθη του φυτού λυκίσκου και εκχυλίσµατα αυτών, ε) ζύµες ζυθοποίησης και βακτηριακές καλλιέργειες, µε την επιφύλαξη των κανονισµών (ΕΚ) 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 22ας Σεπτεµβρίου 2003 «για τα γενετικώς τροποποιηµένα τρόφιµα και ζωοτροφές» (L 268) και (ΕΕ) 2015/2283 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 25ης Νοεµβρίου 2015, «σχετικά µε τα νέα τρόφιµα, την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 258/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1852/2001 της Επιτροπής»(L 327)., στ) νερό ανθρώπινης κατανάλωσης όπως ορίζεται στην υπ’ αρ. ∆1(δ)/ΓΠ οικ. 27829/25.05.2023 (Β΄ 3525). Στον ζύθο µπορούν να προστεθούν αρωµατικά φυτά, µπαχαρικά και αλάτι στο βαθµό που δεν αλλοιώνονται οι ουσιώδεις οργανοληπτικοί χαρακτήρες του, καθώς και φρούτα ή τµήµατα αυτών και χυµοί φρούτων κατά την έννοια του άρθρου 126 του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών [Α.Υ.Ο. 1100/87 (Β’ 788)], σε ποσοστό έως 5% κατ’ όγκος.

Κοινοποίηση:
Προτεινόμενα

Μια «κατσαρόλα» που έγινε πλήρες εργοστάσιο μπύρας

Η δοξασµένη για την ιστορία της Χίος, γεωργικά, θα µπορούσε να πει κανείς ότι έχει καταξιωθεί για τα µαστιχόδενδρα και τον κάµπο µε τα εσπεριδοειδή. Tα τελευταία χρόνια, ωστόσο, χτίζει χρόνο µε το χρόνο το όνοµά της και στην παραγωγή µπύρας.

Η Alea Brewing Co. γιορτάζει τα 5 χρόνια παραγωγής διοργανώνοντας το πρώτο Alea Craft Beer Festival την Κυριακή 30 Ιουνίου

Η Alea Brewing Co. γιορτάζει τα 5 χρόνια παραγωγής της με μία πολύ σημαντική εκδήλωση στον εξωτερικό χώρο τους ζυθοποιείου της, διοργανώνοντας το πρώτο Alea Craft Beer Festival την Κυριακή 30 Ιουνίου!

Προτεινόμενα

Μπύρα χωρίς αλκόολ ή απλά µια λεµονάδα;

Κανείς δεν µπορεί να πει µε βεβαιότητα αν η τάση που καταγράφεται για τα µη αλκοολούχα ποτά είναι προϊόν ωριµότητας της καταναλωτικής κοινότητας ή αποτέλεσµα τακτικών marketing, τουτέστιν πλύσης εγκεφάλου. Ωστόσο το µόνο σίγουρο είναι πως η ζήτηση για µπύρες χωρίς αλκοόλ συνεχώς αυξάνεται.

Βαρέλια παλαίωσης, the next best thing στην μπύρα

Στην επέκταση των εγκαταστάσεών της προχωράει η Μικροζυθοποιία Septem, στο πλαίσιο της οποίας σχεδιάζει να δηµιουργήσει µία κάβα για ξύλινα βαρέλια όπου θα ωριµάζουν κάποιες από τις µπύρες που παράγει.